Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Artykuły napisane przez:

Radosław Maruszkin

Kontrola WIOŚ w zakładzie przemysłowym

Inspekcja Ochrony Środowiska- co to za organ? Inspekcja Ochrony Środowiska jest organem powołanym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. Organami Inspekcji są Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska. Główny Inspektor kieruje działalnością Inspekcji, m.in. ustala ogólne kierunki jej działania, może wydawać WIOŚ polecenia dotyczące podjęcia […]


Projektowana nowa definicja baterii

W dniu 8 grudnia 2022 r. instytucje unijne w tamach tzw. trilogów (nieformalnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą z udziałem Komisji) osiągnęły wstępne porozumienie polityczne co do brzmienia rozporządzenia UE w tej sprawie. Zaznaczamy, że jest to porozumienie wstępne, ponieważ teraz akt musi zostać jeszcze formalnie przyjęty przez obie instytucje. Jako jeden z efektów […]


Projekt ustawy implementującej Dyrektywę SUP trafił do prac Sejmowych

W dniu 3 lutego 2023 r. został skierowany do dalszych prac legislacyjnych projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3009). Projekt ten implementuje przepisy tzw. Dyrektywy SUP, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 […]


Baterie – Trwają prace nad rozporządzeniem w Unii Europejskiej.

ROP,  czyli rozszerzona odpowiedzialność producenta dotyczy pewnych grup produktów, m.in. baterii i zużytych baterii. W takim modelu gospodarki, to producent jest zobowiązany do wzięcia odpowiedzialności za ten produkt nawet na etapie odpadu. Producenci objęci ROP mają szereg obowiązków. Obecnie, jak w innych przypadkach, Unia Europejska zdecydowała się zmienić obowiązujące przepisy. Obecnie obowiązuje Dyrektywa 2006/66[1], która […]


Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Coraz więcej zachodzi zmian prawnych w obrębie gospodarowania odpadami. W dniu 9 stycznia 2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz. U. 2023 r. poz. 56).  Rozporządzenie weszło w życie 24 stycznia 2023 r. Ogólnie mówiąc, powyższe rozporządzenie określa wymagania […]


Jak kształtują się przepisy dot. ochrony powierzchni ziemi?

Autor:    /    Ochrona środowiska

Przez długi czas w Polsce przemysł prowadził intensywną działalność, skutkiem czego stan gleb w kraju był niezadowalający. Jednak ostatnie dekady wprowadziły zmiany prowadzące do redukcji a przede wszystkim do niedopuszczenia do zanieczyszczenia gleb. Glebę można zanieczyścić na wiele sposobów. Zanieczyszczona gleba to nierzadko poboczny efekt skażenia powietrza czy wody. Występują też bezpośrednie źródła skażenia gleby, […]


Projekt nowego prawa UE dotyczącego opakowań i odpadów opakowaniowych

Autor:    /    Zrównoważony rozwój

30 listopada 2022 r. Unia Europejska opublikowała długo oczekiwaną propozycję rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (link do materiałów na Maruszkin.pl) Ogólnym celem rozporządzenia jest ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko opakowań i odpadów z nich powstających.   Projekt rozporządzenia wprowadza istotne zmiany do obecnego prawa polegające na: 1. ograniczenie wytwarzanie […]


Jak chroni się kąpieliska?

Autor:    /    Ochrona środowiska

W obszarze zainteresowania Unii Europejskiej mieści się również temat dotyczący jakości wody w kąpieliskach. Zrównoważone wykorzystanie jak z ochroną zasobów wodnych to m.in. zadanie dotyczące ochrony kąpielisk. Przepisy regulujące kąpieliska uregulowane są w dyrektywie 2006/7/WE dotyczącej zarządzaniem jakości wody w kąpieliskach.


Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej

Autor:    /    Ochrona klimatu

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej zaostrza sankcje za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku. Kodeks karny Najważniejsze zmiany Kodeksu karnego dotyczą, m.in.: w razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obowiązku orzeczenia nawiązki przez sąd w wysokości od 10 000  do 10 000 000 złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

facebook linkedin twitter mail