Czym jest Taksonomia i kiedy prowadzona działalność jest z nią zgodna?

Wiele przedsiębiorstw jest w trakcie analizy zgodności swojej działalności gospodarczych z kryteriami Taksonomii. Istotnym elementem tego procesu jest stwierdzenie czy spełnione są techniczne kryteria kwalifikacji w zakresie nie wyrządzania poważnej szkody celowi adaptacyjnemu.

Zgodność z Taksonomią

Taksonomia określa kryteria, na podstawie których można stwierdzić, że dana działalność gospodarcza jest zrównoważona środowiskowo. Jednocześnie przedsiębiorstwa niefinansowe raportujące pod dyrektywą NFRD będą również zobowiązane do sprawozdawczości względem zgodności swojego obrotu, CapEx’u i OpEx’u z Taksonomią.

Aby uznać daną działalność gospodarczą za zrównoważoną środowiskowo musi ona spełnić łącznie cztery poniższe warunki:

  1. wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych,
  2. nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych,
  3. jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami i
  4. spełnia techniczne kryteria kwalifikacji.

Zasada nieczynienia poważnych szkód a cel adaptacyjny

Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z głównych obszarów działania w ramach polityki klimatycznej i oznacza proces przystosowywania się do rzeczywistych i oczekiwanych zmian klimatu oraz ich skutków. Nie jest to działanie incydentalne realizowane w celu rozwiązania doraźnych problemów, lecz stanowi szereg środków przedsięwziętych w zamiarze „poradzenia sobie z powiązanymi ze sobą zagrożeniami (np. suszami, wzrostem poziomu mórz i oceanów), narażeniem (np. niedoborami zasobów wody na południu) i podatnością (np. na ubóstwo lub brak edukacji)”.

Taksonomia wyklucza możliwość uznania za zrównoważoną działalność gospodarczą, która pomimo tego, że przyczynia się do realizacji jednego z celów środowiskowych, wyrządza poważną szkodę w odniesieniu do adaptacji. W akcie delegowanym ustanawiającym techniczne kryteria kwalifikacji wskazano kryteria, jakie należy brać pod uwagę ustalając, że dana działalność nie wyrządza poważnych szkód dla adaptacji. 

Ocena ryzyka adaptacyjnego zgodnie z Taksonomią

W uproszczeniu, zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji należy dokonać szczegółowej oceny ryzyka związaną ze zmieniającym się klimatem. Pierwszym krokiem powinna być kontrola aktywności w celu określenia, jakie ryzyka fizyczne związane z klimatem mogą mieć wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie jej oczekiwanego cyklu życia

Potencjalne ryzyka określone są w poniższej tabeli:

W przypadku gdy kontrola wykaże, że działalność jest narażona na co najmniej jedno ryzyko fizyczne związane ze zmianą klimatu ww. należy dokonać analizy ryzyka związanego z klimatem i narażenia na to ryzyko w celu oceny, jak istotne jest to ryzyko dla danej działalności gospodarczej.

Następnie powinno się dokonać oceny rozwiązań w zakresie adaptacji do zmiany klimatu, które mogą zmniejszyć stwierdzone ryzyka fizyczne związane z klimatem. Akt delegowany określa również odpowiednie zakresy czasowe, w których dane rozwiązania powinny być wdrożone.

Zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji, ocena ryzyka powinna być sporządzona zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie oraz być zgodna z aktualnym scenariuszami klimatycznymi (należy przypomnieć, ze na przełomie 2021 i 2022 IPCC opublikowało szereg raportów w tym zakresie).

Nasz komentarz

Analiza ryzyka związanego z narażeniem na zmiany klimatu jest istotnym elementem związanym z oceną zgodności danej działalności gospodarczej z taksonomią. Co do zasady bez jej dokonania nie można zaraportować zgodności KPI z kryteriami Taksonomii. W naszej ocenie, przedsiębiorstwa, które nie dokonały analizy adaptacyjnej już obecnie powinny podjąć odpowiednie środki naprawcze, aby w następnych latach móc wykazać większą zgodność z Taksonomią.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z Jakubem Bednarkiem na adres: jakub.bednarek@maruszkin.pl.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter