Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Prowadzenie działalności związane jest z przestrzeganiem wielu istotnych wymogów prawnych. Jednym z nich jest konieczność uzyskania pozwolenia na eksploatację instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne.

Co to właściwie oznacza?

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą eksploatującym instalację wytwarzającą:

  • odpady o masie powyżej 1 Mg (1 tony) rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub,
  • powyżej 5000 Mg (5000 ton) rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne,

– będziesz musiał uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Eksploatując instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków narażasz się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Więcej pisaliśmy o tym tutaj: KLIK

Czym jest instalacja? Jak rozumieć to pojęcie?

Instalacja definiowana jest jako:

  • stacjonarne urządzenie techniczne,
  • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
  • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

– których eksploatacja może spowodować emisję.

Z punktu widzenia prawa nie jest istotne czy mamy do czynienia z pojedynczym urządzeniem, ich zespołem czy też budowlą, ważne jest aby charakteryzowały się one stacjonarnością i możliwością powstania emisji w ramach eksploatacji.

Kiedy urządzenie można uznać za stacjonarne?

Szczególnej uwagi wymaga zagadnienie stacjonarności urządzenia lub ich zespołów. Na terenie jednego zakładu możesz korzystać zarówno z urządzeń stałych jak i przenośnych. Ważne jest, abyś wiedział/wiedziała, że stacjonarność oznacza nie tyle trwałe połączenie urządzenia z podłożem, lecz przeznaczenia go do użytkowania w dłuższym czasie w określonym miejscu.

Nawet urządzenie przewoźne, które ze względu na swój charakter przeznaczone jest do użycia w określonym miejscu przez dłuższy czas jest stacjonarnym urządzeniem technicznym.

Co oznacza, że eksploatacja instalacji może spowodować emisję?

Eksploatacja instalacji oznacza jej używanie i utrzymywanie w sprawności. Natomiast emisja rozumiana jest jako wprowadzanie do środowiska substancji lub energii takich jak ciepło hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Istotne jest, aby emisja instalacji nastąpiła w ramach jej eksploatacji, czyli działań związanych z normalnym jej używaniem.

Emisją z instalacji nie będzie emisja nadzwyczajna, taka jak np. powstająca w wyniku pożaru, czy towarzysząca pracom budowlanym związanym z jej przebudową. 

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane, jeśli w związku z eksploatacją instalacji wytwarzasz odpady o masie:

  • powyżej 1 Mg (1 tony) rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych
  • powyżej 5000 Mg (5000 ton) rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne

Ważne jest to, że do tej masy wliczane są odpady wyłącznie wytwarzane w ramach eksploatacji instalacji. Przykładowo takim odpadem będą puszki po farbach wykorzystywane w ramach lakierni samochodów.

Tym samym do masy odpadów nie będziemy wliczali odpadów niezwiązanych z eksplantacją instalacji. Przykładowo nie będą wliczane odpady powstające z biur i stołówek lakierni samochodów.

Jakie są kary za brak uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

Jeżeli twoja instalacja spełnia powyższe wymagania, to masz obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie wydawane jest na wniosek, który składa się do starosty lub marszałka województwa.

Eksploatując instalację bez wymagania pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków narażasz się na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Więcej: KLIK

Jako kancelaria posiadamy szerokie doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska. Jeżeli potrzebujesz pomocy w uzyskaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub chcesz uzyskać więcej informacji na wybrany temat, to zapraszamy do kontaktu.

Autor: Tomasz Lasecki

Kontakt: tomasz.lasecki@maruszkin.pl

LinkedIn: KLIK

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter