Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej zaostrza sankcje za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku.

 1. Kodeks karny

Najważniejsze zmiany Kodeksu karnego dotyczą, m.in.:

 1. w razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obowiązku orzeczenia nawiązki przez sąd w wysokości od 10 000  do 10 000 000 złotych na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 2. zwiększenie granic wymiaru kary w stosunku do osób, które powodują zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach na od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności,
 3. rozszerzenie zakresu czynności czynów zabronionych oraz zwiększenie wymiaru kary
  w stosunku do osób, które, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczą lub uszkadzają rośliny, zwierzęta, grzyby lub ich siedliska, lub siedliska przyrodnicze, powodując istotną szkodę,
 4. zwiększenie granic wymiaru kary pozbawienia wolności w stosunku do osób, które zanieczyszczają wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
 5. rozszerzenie zakresu czynności czynów zabronionych oraz zwiększenie wymiaru kary pozbawienia wolności w stosunku do osób, które, wbrew przepisom składują, usuwają, przetwarzają, zbierają, unieszkodliwiają, transportują odpady lub substancje albo dokonują odzysku odpadów lub substancji w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym,
 6. zwiększenie granic wymiaru kary pozbawienia wolności, w stosunku do sprawców, którzy bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego warunkom przywożą z zagranicy lub wywożą za granicę odpady niebezpieczne,
 7. wprowadzenia instytucji dobrowolnego naprawienia szkody w środowisku
 8. dodanie nowego czynu zabronionego, zagrożonego karą pozbawienia wolności od lat 2 do lat 12, w stosunku do osób, które porzucają odpady niebezpieczne w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania i
 9. zwiększenie granic wymiaru kary pozbawienia wolności, w stosunku do sprawców, którzy wbrew obowiązkowi nie utrzymują w należytym stanie lub nie używają urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem promieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym.

2. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary pozwala karać spółki, a nie tylko osoby fizyczne, za niektóre przestępstwa. Do tej pory jej skuteczność była ograniczona, ponieważ wymagana była uprzednia karalność osoby fizyczne.

Nowa ustawa usuwa ww. wymóg i w przypadku wymienionych przestępstw przeciwko środowisku podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności niezależnie od ukarania osoby fizycznej. Innymi słowy, łatwiej będzie karać spółki za przestępstwa środowiskowe.

Aby zapoznać się z treścią ustawy, zachęcamy do odwiedzenia strony www.maruszkin.pl

W zakresie przestępstw środowiskowych kancelaria Maruszkin współpracuje z renomowaną warszawską kancelarią adwokacką świadczącą pomoc prawną wyłącznie w sprawach karnych.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • cpc
 • pipc
 • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter