Czym jest WIOŚ i dlaczego jako przedsiębiorca powinieneś to wiedzieć?

Zadaniem WIOŚ, czyli Inspekcji Ochrony Środowiska, jest kontrola, czy przepisy o ochronie środowiska są przestrzegane. WIOŚ bada i ocenia stan środowiska. Jako przedsiębiorca, musisz liczyć się z tym, że WIOŚ ma za zadanie kontrolować firmy pod kątem przestrzegania wymogów ochrony środowiska i ma w tym zakresie bardzo szerokie uprawnienia.

WIOŚ może nałożyć na firmę administracyjną karę pieniężną nawet do 1 miliona złotych!

Jakie istnieją Organy Inspekcji Ochrony środowiska?

Najczęściej słyszymy dwa podobne skróty, które często kojarzą nam się z tym samym – WIOŚ i GIOŚ. To różne poziomy tej samej instytucji: wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska (WIOŚ) i Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ). Główny Inspektor jest organem wyższego stopnia w stosunku do WIOŚ, co oznacza, że np. rozpatruje odwołania od decyzji WIOŚ.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska odpowiada za działania Inspekcji na terenie danego województwa. W praktyce tworzone są również delegatury WIOŚ obejmujące obszar części województwa. Inspekcja wykonuje swoje zadania za pośrednictwem swoich pracowników, w tym inspektorów.

Jakie są zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych?

Do zadań WIOŚ należy kontrolowanie, czy przedsiębiorcy przestrzegają wymogów ochrony środowiska w ramach prowadzonej działalność gospodarczej. Wynikiem kontroli może być ujawnienie naruszenia w zakresie ochrony środowiska. W takim przypadku WIOŚ powinien ustalić, jaką sankcję przewidują przepisy za naruszenie. Jeżeli jest to administracyjna kara pieniężna, to WIOŚ powinien wszcząć postępowanie administracyjne.

Zasadą jest, że WIOŚ nakłada administracyjne kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnej. Oznacza to, że nałożenie kary poprzedzone jest przeprowadzeniem sformalizowanego postępowania administracyjnego. W ramach tego postępowania zbierany jest materiał dowodowy, który jest niezbędny do ustalenia, czy do naruszenia przepisów w rzeczywistości doszło.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat postepowań kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ to odsyłamy do naszego artykułu o kontroli WIOŚ w zakładzie przemysłowym.

Jak organ ustala wysokość administracyjnej kary pieniężnej?

Przepisy o administracyjnych karach pieniężnych zazwyczaj nie określają wysokości kary wprost, ale przewidują jej wysokość w tzw. widełkach. Przykładowo kara za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.

Oznacza to, że wysokość administracyjnej kary pieniężnej zależy od uznania WIOŚ. Należy jednak mieć na uwadze, że uznanie organu nie oznacza całkowitej dowolności co do wysokości kary. Wymierzając administracyjną karę pieniężną, WIOŚ związany jest tzw. dyrektywami wymiaru administracyjnej kary pieniężnej, tj. okolicznościami wpływającymi na wyższą lub niższą wysokość kary.

Do okoliczności tych zaliczymy np. wagę i okoliczności dokonanego naruszenia, jego częstotliwość oraz korzyści jakie osiągnąłeś z dokonanego naruszenia. Jako okoliczności łagodzące WIOŚ może uwzględnić stopień twojego przyczynienia oraz działania jakie podjąłeś w celu uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska.

Jakie administracyjne kary pieniężne może nakładać WIOŚ?

Katalog administracyjnych kar pieniężnych, jakie może nałożyć Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest bardzo szeroki. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne rodzaje kar, z którymi możesz spotkać się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Przykładowo, w zakresie gospodarki odpadami administracyjną karę pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł wymierza się za:

 • zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne, przez ich rozcieńczanie,
 • transport odpadów niezgodnie z wymaganiami,
 • niepoprawne magazynowanie odpadów, w tym w zakresie wizyjnego systemu kontroli,
 • brak wymaganego wpisu w tzw. BDO,
 • zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia.

W zakresie obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach karę pieniężną w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł wymierza się za:

 • naruszenie warunków, wymogów oraz obowiązków określonych w decyzji środowiskowej,
 • brak realizacji działań służących zapobieganiu, ograniczaniu i kompensacji znaczącego negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000,
 • naruszenia obowiązków i wymagań ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko czy związane z analizą porealizacyjną.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat działań jakie może podjąć WIOŚ w przypadku braku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów odsyłamy do naszego artykułu w tym zakresie.

Jako kancelaria posiadamy szerokie doświadczenie w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ oraz postępowaniach w przedmiocie wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych. Jeżeli potrzebujesz pomocy w tym zakresie lub chcesz uzyskać więcej informacji na wybrany temat, to zapraszamy do kontaktu.

Autor: Tomasz Lasecki

Kontakt: tomasz.lasecki@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter