Informujemy, że 12 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła oczekiwany Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami do 2028 r (KPGO)[1]. Dokument ten wymienia cele i zadania w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2023-2028, ale także perspektywicznie dotyczy on okresu, aż do 2035 r.

Do aktualizacji KPGO Rząd zobowiązany był na mocy ustawy o odpadach. Istotne również jest spełnienie wynikającego z prawa warunku aktualizowania planów w zakresie gospodarowania odpadami w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Bez spełnienia tego warunku Polska nie mogłaby korzystać z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Otrzymanie funduszy UE jest w tym kontekście kluczowe, gdyż zgodnie z informacjami zawartymi w KPGO, szacowane nakłady inwestycyjne do 2028 r. to 17,385 mld zł, a na lata 2029-2034 to 5,425 mld zł.

Cele KPGO to między innymi:

 • dążenie do poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumieni odpadów komunalnych w wysokości 55 procent dla 2025 roku i 65 procent dla 2035 roku,
 • minimalizacja składowanych odpadów do poziomu 30 procent w 2025 roku i 10 procent w 2035 roku,
 • wspieranie działań w zakresie ponownego użycia produktu, szeroko pojęte ZPO (zapobieganie powstawaniu odpadów), ze szczególnym uwzględnieniem ZPO żywności,
 • zapewnienie utrzymania poziomów wydajności recyklingu zużytych baterii i akumulatorów,
 • osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstających z produktów, m.in. odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów odpadowych.

Warto podkreślić, że w marcu 2023 r. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu negatywnie zaopiniowała projekt KPGO zarzucając mu m.in. brak szczegółów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta i systemu kaucyjnego oraz brak finansowania dla inwestycji odpadowych.

Dla strony samorządowej kwestie te mają szczególne znaczenie, gdyż KPGO zobowiązuje samorządy do osiągnięcia określonych wskaźników, których nieosiągnięcie skutkuje konsekwencjami ekonomicznymi. Należy jednak wskazać, że niektóre z uwag samorządów zostały wzięte pod uwagę, o czym świadczy m.in. przyjęcie 13 lipca 2023 r. nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, która ma wprowadzić w Polsce system kaucyjny.

Czym jest Krajowym Plan Gospodarowania Odpadami?

Krajowy Plan Gospodarowania Odpadami jest dokumentem przyjmowanym na poziomie krajowym w celu realizacji zasad gospodarowania odpadami wyrażonymi przez ustawę o odpadach z 14 grudnia 2012 r.

Plan, aktualizowany nie rzadziej niż co 6 lat, przyjmowany jest uchwałą Rady Ministrów, po uprzednim przygotowaniu projektu przez ministra klimatu, w porozumieniu z ministrem do spraw gospodarki wodnej oraz gospodarki morskiej.

KPGO obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających w kraju. Postępowanie z tymi odpadami musi być zgodne z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach.

Co więcej, KPGO zawiera m.in.:

 • analizę stanu gospodarki odpadami;
 • prognozę zmian w zakresie wytwarzania odpadów
 • cele oraz kierunki działań w zakresie polityki gospodarki odpadami
 • krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów( KPZPO).

Autor: Franciszek Nowak

Zachęcamy do kontaktu: franciszek.nowak@maruszkin.pl


[1] https://dziennikustaw.gov.pl/MP/2023/702

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter