Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych

Coraz więcej zachodzi zmian prawnych w obrębie gospodarowania odpadami. W dniu 9 stycznia 2023 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (Dz. U. 2023 r. poz. 56).  Rozporządzenie weszło w życie 24 stycznia 2023 r.

Ogólnie mówiąc, powyższe rozporządzenie określa wymagania dla prowadzenia procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (czyli zmieszanych) odpadów komunalnych, instalacji, w której jest prowadzony powyższy proces oraz odpadów powstających w wyniku tego procesu.

  1. Czego dotyczą przepisy rozporządzenia?

Przepisy rozporządzenia wskazują na np. obowiązek rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w obiektach zamkniętych, wyposażonych w szczelne podłoże zapobiegające przedostawaniu się odcieków do środowiska oraz w urządzenia wentylacyjne oraz ograniczające emisje zanieczyszczeń, szczególnie- przedostawanie się pyłów do powietrza.

Jak wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, zdecydowana część instalacji MBP spełnia powyższe wytyczne. Tylko niektóre instalacje, w których ten obowiązek nie jest przestrzegany, poniosą dodatkowe koszty dot. dostosowania.

2. Problematyczny brak przepisów przejściowych

Zgodnie z tym, że rozporządzenie nie wprowadza jasnych przepisów przejściowych, oznacza że omawiane rozporządzenie należy stosować wprost po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, czyli już od 24.01.2023 r.

Przepisy przejściowe przewiduje się tylko dla instalacji, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, w których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia były prowadzone procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w określonych sytuacjach. Instalacjom tym stawia się wymóg spełnienia wymagań rozporządzenia, natomiast poniższe obowiązki powinny zostać zrealizowane do 1 stycznia 2024 r.:

  1. obowiązki dotyczące rozładowywania odpadów kierowanych do procesu MBP w obiekcie zamkniętym instalacji, będącym budynkiem, który spełnia wymagania przewidziane w tym przepisie,
  2. obowiązki w zakresie prowadzenia procesu MBP w obiekcie zamkniętym instalacji, będącym budynkiem, który spełnia wymagania przewidziane w tym przepisie,
  3. obowiązki dotyczące wymagań dla biologicznego suszenia odpadów, i
  4. obowiązki dotyczące stosowania Konkluzji BAT.

3. Wymóg dostosowania instalacji MBP do warunków wskazanych w Konkluzjach BAT

Branża wskazuje na zastrzeżenia i wątpliwości właśnie w zakresie wymagań stawianych przez rozporządzenie, jeżeli chodzi o konieczność dostosowania instalacji MBP do warunków określonych w Konkluzjach BAT. Rozporządzenie odnosi się do nich w dwóch przepisach, tzn. w § 11 (którego treść dotyczy instalacji nie wymagających pozwolenia zintegrowanego) oraz §10 (którego treść dotyczy stosowania Konkluzji BAT w zakresie mechanicznego lub biologicznego przetwarzania odpadów przez te instalacje, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego).

  • Czym są Konkluzje BAT?

Najogólniej i w dużym skrócie, mianem konkluzji BAT (z ang. best available techniques) określa się dokument zawierający podsumowanie najlepszych dostępnych technik, możliwych do wykorzystania w danym sektorze przemysłu.

Finalne brzmienie przepisów rozporządzenia MBP zaskoczyło branżę. Chociaż prace nad rozporządzeniem trwały długo, nie wszystko zostało wyjaśnione i rozwiązane.

W celu zapoznania się z treścią rozporządzenia zachęcamy do skorzystania z zakładki „materiały” na stronie maruszkin.pl, lub kliknięcia tutaj.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Magdą Biernat-Kopczyńską – magda.biernat@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter