Obowiązkowe oznakowanie już w Polsce – SUP

Przepisy dyrektywy SUP obowiązują w Polsce od 24 maja 2023r.[1] Wejście w życie nowych przepisów nakłada na przedsiębiorców wiele nowych i często trudnych obowiązków do realizacji.

Jednym z nowych obowiązków jest zobowiązanie do prawidłowego oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak:

 1. podpaski higieniczne, tampony oraz aplikatory do tamponów,
 2. chusteczki nawilżane, tj. uprzednio nawilżone chusteczki przeznaczone do higieny osobistej i uprzednio nawilżone chusteczki do użytku domowego,
 3. wyroby tytoniowe z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtry zawierające tworzywa sztuczne sprzedawane do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi,
 4. kubki na napoje.
 1. Prawidłowe oznakowanie- czyli jakie?

Polska ustawa[2] wskazuje, że:

Przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 8 do ustawy jest obowiązany do zapewnienia umieszczenia na opakowaniach tych produktów lub na samych produktach oznakowania na zasadach określonych w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiającym zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. UE L 428 z 18.12.2020, str. 57, z późn. zm.( 52 )) i zgodnie ze wzorami określonymi w tym rozporządzeniu.”

Co to oznacza?

Konkretne zasady dotyczące oznakowania (kolory, kształt, opis) jakie ma się znaleźć na opakowaniu w zakresie powyższych produktów wskazuje Rozporządzenie wykonawcze Komisji[3]. Należy jednak zaznaczyć, że pierwotna wersja tego rozporządzenia została zmieniona 5 marca 2021.

Obowiązujące rozporządzenie wykonawcze i zasady oznakowywania poszczególnych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych możecie Państwo pobrać klikając tu: link

Najważniejsze:

 1. tekst informacyjny oznakowania powinien być napisany w języku urzędowym lub językach urzędowych państwa członkowskiego lub państw członkowskich, w których produkt jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych jest wprowadzany do obrotu,
 2. na opakowaniu umieszcza się oznakowanie drukowane*, wyjątkowo oznakowanie opakowań ww. produktów wprowadzanych do obrotu przed dniem 4 lipca 2022 r. można umieszczać za pomocą naklejek,
 3. kubki na napoje stanowią szczególną grupę produktów dla których istnieją szczególne wymagania wskazane w rozporządzeniu,
 4. umiejscowienie, rozmiar, wzór, kolor są wyszczególnione w poszczególnych załącznikach, które dotyczą poszczególnych produktów.

*w przypadku kubków na napoje wykonanych w całości z tworzywa sztucznego powinno wprowadzić się oznakowanie drukowane lub oznakowanie grawerowane/wytłoczone.

Przykładowe oznakowanie podpasek higienicznych, tamponów oraz aplikatorów do tamponów:

 Autorka: Magda Biernat-Kopczyńska

Zachęcamy do kontaktu: magda.biernat@maruszkin.pl


[1] Implementacji przepisów Dyrektywy SUP dokonano ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 877).

[2] Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1903 z późn. zm.), art. 3j.

[3] Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/2151 z dnia 17 grudnia 2020 r. ustanawiające zasady dotyczące zharmonizowanych specyfikacji w odniesieniu do oznakowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w części D załącznika do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz.U. L 428 z 18.12.2020, str. 57—67).


Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter