Unia Europejska w ramach planu „REPowerEU” przyjęła nowe przepisy dotyczące szybszego wydawania zezwoleń administracyjnych dla odnawialnych źródeł energii, w tym dotyczących przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przepisy UE będą stosowane bezpośrednio, tj. polskie prawo będzie mniej istotne. Przepisy będą stosowane tylko przez 18 miesięcy.

1. Procedura wydawania zezwoleń

Procedura wydawania zezwoleń” oznacza proces, który:

a) obejmuje wszystkie wydane stosowne zezwolenia administracyjne na budowę, rozbudowę i eksploatację obiektów do celów produkcji energii odnawialnej, w tym pomp ciepła, położonych na tym samym terenie obiektów magazynowania energii, a także aktywów niezbędnych do ich podłączenia do sieci, w tym zezwolenia na podłączenie do sieci i oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli są one wymagane; oraz

b) obejmuje wszystkie etapy administracyjne, poczynając od potwierdzenia otrzymania kompletnego wniosku przez właściwy organ i kończąc na powiadomieniu przez właściwy organ o ostatecznej decyzji w sprawie wyniku procedury;

2) „urządzenia wykorzystujące energię słoneczną” oznaczają urządzenia przetwarzające energię słoneczną w energię cieplną lub elektryczną, w tym urządzenia wykorzystujące energię słoneczną termiczną i urządzenia fotowoltaiczne.

2. Przyspieszenie procedury wydawania zezwoleń na instalację urządzeń wykorzystujących energię słoneczną

Procedura wydawania zezwoleń na instalację urządzeń wykorzystujących energię słoneczną i położonych na tym samym terenie obiektów służących do magazynowania energii, w tym instalacji słonecznych zintegrowanych z budynkiem i dachowych urządzeń wykorzystujących energię słoneczną, w istniejących lub przyszłych sztucznych konstrukcjach, z wyjątkiem sztucznych powierzchni wodnych, nie może trwać dłużej niż trzy miesiące, pod warunkiem że głównym przeznaczeniem takich konstrukcji nie jest produkcja energii słonecznej.

W przypadku procedury wydawania zezwoleń na instalację urządzeń wykorzystujących energię słoneczną, w tym należących do prosumentów energii odnawialnej, o mocy 50 kW lub mniej, brak odpowiedzi ze strony właściwych organów lub podmiotów w terminie jednego miesiąca od złożenia wniosku skutkuje uznaniem, że zezwolenie zostało wydane, o ile moc tych urządzeń wykorzystujących energię słoneczną nie przekracza istniejącej mocy podłączenia do sieci dystrybucyjne.

3. Rozbudowa elektrowni wykorzystujących energię odnawialną

Procedura wydawania zezwoleń na rozbudowę projektów dotyczących energii odnawialnej, w tym zezwoleń związanych z modernizacją aktywów niezbędnych do ich podłączenia do sieci, w przypadku gdy rozbudowa skutkuje zwiększeniem mocy, nie może przekraczać sześciu miesięcy, łącznie z ocenami oddziaływania na środowisko, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy.

W przypadku gdy rozbudowa nie prowadzi do zwiększenia mocy elektrowni wykorzystującej energię odnawialną o ponad 15 % i bez wpływu na potrzebę oceny potencjalnego wpływu na środowisko, zezwolenia na podłączenie do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej są wydawane w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku do odpowiedniego podmiotu, chyba że istnieją uzasadnione obawy dotyczące bezpieczeństwa lub istnieje techniczna niezgodność elementów systemu.

4. Przyspieszenie wprowadzania pomp ciepła

Procedura wydawania zezwolenia na instalację pomp ciepła o mocy elektrycznej poniżej 50 MW nie przekraczać jednego miesiąca, a w przypadku geotermicznych pomp ciepła – trzech miesięcy.

5. Materiały

W celu zapoznania się z treścią tj. rozporządzenie Rady (UE) 2022/2577 z dnia 22 grudnia 2022 r. ustanawiające ramy służące przyspieszeniu wdrażania rozwiązań w zakresie energii odnawialnej., zachęcamy do skorzystania z zakładki „materiały” na stronie maruszkin.pl 

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter