Jak będzie wyglądać unijne prawo w sprawie surowców krytycznych?


UE planuje uregulować kwestie związane z surowcami krytycznymi. Do 25 listopada br. trwają publiczne konsultacje w tym zakresie.

1.Jaka jest rola surowców krytycznych?

Surowce krytyczne mają kluczowe znaczenie dla transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także dla innych priorytetów UE, takich jak międzynarodowe bezpieczeństwo UE. Są niezbędnymi składnikami zielonych technologii, są wykorzystywane licznych urządzeniach cyfrowych oraz mają kluczowe znaczenie dla przemysłu obronnego, lotniczego i farmaceutycznego. Aby zapewnić zrównoważone dostawy tych surowców,  Komisja Europejska przyjęła strategię w tym zakresie od 2008 r. i przedstawiła plan działania w komunikacie w sprawie surowców krytycznych z 2020 r. Jednak obecna sytuacja gospodarcza i ekonomiczna stwarzają potrzebę wzmożonych wysiłków w tym zakresie.

2.Planowane rozwiązania legislacyjne.

Komisja Europejska w 2023 r. planuje opublikować propozycje legislacyjną, która zaadresuje podstawowe problemy związane z surowicami krytycznymi.  UE między innymi planuje:

Zdefiniowanie priorytetów i celów działań UE, na przykład poprzez:

 – określanie strategicznych surowców krytycznych na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów (w tym między innymi ekonomicznych znaczenie, koncentracja podaży, substytucja popytu, zastosowania strategiczne i prognozowane luki podażowe). Ten wykaz mógłby określać zakres pozostałych celów i sygnalizować priorytetowe potrzeby UE.

 Ustalenie celów UE w zakresie zwiększania zdolności na różnych etapach łańcucha wartości:

– usprawnienie monitorowania, zarządzania ryzykiem i zarządzania ryzykiem w UE w obszarze surowców krytycznych, na przykład poprzez.

Wzmocnienie krytycznego łańcucha wartości surowców UE (wydobycie, rafinacja, przetwarzanie, recykling) w skali globalnej ,na przykład przez:

-identyfikacje strategicznych projektów w UE, które mogą pomóc w zabezpieczeniu zróżnicowanego dostępu UE do surowców krytycznych i mają mocne standardy środowiskowe i społeczne,

– zapewnienie, że projekty strategiczne będą czerpać korzyści z lepszego dostępu do finansowania oraz usprawnienia i przewidywalności,

– rozwijanie możliwości inwestycyjnych w celu umożliwienia rozwoju łańcucha wartości,

– identyfikacja projektów strategicznych poza UE, które mogłyby skorzystać na lepszym dostępie do finansowania.

 Zapewnienie zrównoważonych warunków działania na całym jednolitym rynku, na przykład poprzez:

– wzmocnienie ram dotyczących odpadów i obiegu zamkniętego w celu promowania wydajnego materiałowo recyklingu surowców o znaczeniu krytycznym

– zwiększenie przejrzystości, dostępności i koordynacji rezerw strategicznych odpowiednich surowców krytycznych w celu ryzyko zakłóceń łańcucha dostaw.

– zapewnienie równych warunków działania dla krytycznych produktów i komponentów opartych na surowcach, które mają kluczowe znaczenie dla zielonej transformacji.

Źródło: Komisja Europejska

3.Konsultacje

Do 25 listopada 2022 r. istnieje możliwość  udziału w konsultacjach w przedmiotowym zakresie. W celu zapoznania się z treścią dokumentu, lub innymi materiałami, zachęcamy do skorzystania z zakładki materiały na stronie maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter