Komisja Europejska opublikowała w pierwszym tygodniu kwietnia projekt aktu delegowanego określającego techniczne kryteria kwalifikacji dla czterech celów środowiskowych (zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów) oraz wprowadzających zmiany do istniejących aktów delegowanych, tj. technicznych kryteriów kwalifikacji dla celów klimatycznych oraz zasad raportowania.  

Z czym związane są nowe obowiązki w Taksonomii?  

Przyjęcie technicznych kryteriów kwalifikacji dla ww. celów środowiskowych będzie wiązało się z koniecznością rozszerzenia dotychczasowej sprawozdawczości taksonomicznej. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do oceny czy prowadzona przez nich działalność gospodarcza wpisuje się z rozszerzoną systematyką taksonomii oraz czy jest ona z tą systematyką zgodna.  

Oznacza to, że raportowanie taksonomiczne obejmie nowe cele środowiskowe, które posiadają własne kryteria zgodności. Poza tym analizie poddany będzie musiał być zwiększony katalog działalności gospodarczych, które ujęto w systematyce. W praktyce oznacza to, że szczególnie w pierwszych latach obowiązywania nowych regulacji, przedsiębiorstwa będą mierzyły się z większym skomplikowaniem raportowania.  

Od kiedy wejdą w życie zmiany w zakresie raportowania?  

 Projekt aktu delegowanego zakłada, iż od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przedsiębiorstwa niefinansowe ujawniają wyłącznie udział  procentowy działalności gospodarczej kwalifikującej się do systematyki i działalności gospodarczej niekwalifikującej się do  systematyki w łącznym obrocie, kapitale i wydatkach operacyjnych oraz informacje jakościowe, w zakresie ww. 4 celów środowiskowych.  

Za to przedsiębiorstwa finansowe  od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. przedsiębiorstwa finansowe ujawniają udział procentowy w aktywach ogółem ekspozycji, o której mowa w akcie delegowanym ws. raportowania oraz  właściwe informacje jakościowe.  

Nasz komentarz 

Komisja Europejska zakłada, iż już trwający okres sprawozdawczy objęty będzie nowymi wymaganiami. Wz. z tym przedsiębiorstwa powinny już na tym etapie rozpocząć przygotowania do wdrożenia nowych obowiązków, między innymi poprzez rozważenie czy zasadne byłoby z perspektywy biznesowej i wizerunkowej dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do nowych technicznych kryteriów kwalifikacji.  

Na marginesie przypominamy, iż przedstawione przez Komisje projekty podlegają obecnie konsultacjom publicznym. Podmioty potrzebujące wsparcia w tym zakresie zachęcamy do kontaktu.  

Link do projektu: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13237-Sustainable-investment-EU-environmental-taxonomy_en \

Autor: Jakub Bednarek

Zachęcamy do kontaktu: jakub.bednarek@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter