Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ) jest jednym z organów ochrony środowiska, do którego zadań należy m.in. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska. Jednak nie tylko jest on uprawniony do kontrolowania przedsiębiorców, ale także do nakładania administracyjnych kar pieniężnych w razie stwierdzenia nieprawidłowości.

Z tego względu przygotowanie się do kontroli WIOŚ jest szczególnie ważne, aby uniknąć ewentualnych naruszeń przepisów dotyczących ochrony środowiska i uniknąć kar lub innych konsekwencji prawnych.

WIOŚ może prowadzić kontrole planowe oraz pozaplanowe. Kontrole pozaplanowe są wyjątkiem i mogą mieć miejsce tylko w ściśle określonych, wyjątkowych okolicznościach takich jak bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Kontrole planową można przeprowadzić nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Oznacza to, że prawie zawsze będziesz mieć czas, aby się przygotować.

Oto kilka kroków, które należy podjąć, aby być dobrze przygotowanym:

 1. Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami: Znajomość obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska w Twojej branży jest kluczowa. Sprawdź, czy Twoja działalność spełnia wszystkie wymagania prawa.
 2. Dokumentacja: Przygotuj kompletną dokumentację związaną z Twoją działalnością, w tym pozwolenia, zgody, sprawozdania, raporty, analizy i inne dokumenty związane z ochroną środowiska. Upewnij się, że są one aktualne i zgodne z obowiązującymi przepisami.
 3. Monitorowanie i kontrola emisji: Jeśli Twoja działalność generuje emisje, upewnij się, że system monitorowania i kontrolowania emisji działa poprawnie. Dostarcz dokumentację potwierdzającą regularne przeprowadzanie badań i analiz.
 4. Zarządzanie odpadami: Upewnij się, że masz odpowiednie procedury i systemy do gospodarowania odpadami. Upewnij się, że odpady są odpowiednio segregowane, magazynowane i usuwane zgodnie z przepisami.
 5. Bezpieczeństwo w pracy: Sprawdź, czy w Twojej firmie są wdrożone odpowiednie procedury i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w pracy, zwłaszcza w kontekście ochrony środowiska.
 6. Przygotuj personel: Przygotuj personel do ewentualnej kontroli. Zaleca się przeszkolenie pracowników w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska i procedur, które obowiązują w Twojej firmie.
 7. Przygotowanie na wizytę inspektora: Jeśli dowiesz się o nadchodzącej kontroli, zadbaj o to, aby wszystkie dokumenty były w łatwo dostępnym miejscu. Przygotuj również osoby, które będą odpowiedzialne za obsługę inspektora. Pamiętaj jednak, że ilość i czas odbywanych kontroli w Twoim zakładzie jest jasno zdefiniowana w prawie i zależy do wielkości Twojej działalności.
 8. Współpraca z inspektorem: Podczas kontroli współpracuj z inspektorem i udzielaj odpowiedzi na jego pytania. W miarę możliwości wyjaśnij wszystkie kwestie dotyczące Twojej działalności. Pamiętaj, że nie możesz uniemożliwić przeprowadzenia kontroli przy pomocy siły i ciąży na Tobie prawny obowiązek umożliwienia przeprowadzenia kontroli. Działanie polegające na uniemożliwieniu lub utrudnieniu przeprowadzenia kontroli podlega odpowiedzialności administracyjnej i może skończyć się dotkliwą karą finansową. Istnieje możliwość złożenia sprzeciwu względem prowadzonych czynności kontrolnych, ale kwestie te reguluje w sposób szczegółowy prawo przedsiębiorców. 
 9. Analiza i reakcja na wyniki kontroli: Jeśli inspektor znajdzie jakiekolwiek nieprawidłowości, zareaguj odpowiednio i podjęcia kroki naprawcze. Upewnij się, że poprawki są dokładnie udokumentowane. Kluczowym jest poinformowanie WIOŚ o zakresie wykonania zarządzeń pokontrolnych. Przedsiębiorca może nie wykonać wszystkich zarządzeń w terminie, jednak musi poinformować o tym WIOŚ, gdyż brak takiej informacji może skutkować niemal automatycznie dotkliwą karą pieniężną.
 10. Monitorowanie postępów: Po kontroli monitoruj postępy w wdrażaniu poprawek i zapewnij, że wszelkie zalecenia inspektora zostały zrealizowane.

Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nie tylko obowiązkiem prawnym, ale również ważnym aspektem odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju, a inwestorzy w coraz większym stopniu zwracają uwagę na ten aspekt prowadzenia działalności. 

Autor: Franciszek Nowak

Zachęcamy do kontaktu: franciszek.nowak@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter