Uzyskanie warunków zabudowy dla farmy fotowoltaicznej

Proces inwestycyjnych dla typowych dużych farm fotowoltaicznych, jest wieloetapowy, a jednym z jego elementów jest uzyskanie tzw. WZetki.

Proces inwestycyjnych dla typowych dużych farm fotowoltaicznych, jest wieloetapowy i zazwyczaj polega na uzyskaniu:

1)         tytułu prawnego do gruntu, np. zawarciu umowy dzierżawy,

2)         decyzji o warunkach zabudowy, gdy nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3)         tzw. decyzji środowiskowej,

4)         przyłączenia do sieci,

5)         pozwolenia na budowę,

6)         zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji  i

7)         koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Decyzja o warunkach zabudowy, tj. tzw. „WZetka” jest wydawana w formie decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Jej celem jest kontrola zabudowywania terenów przez inwestorów dla ochrony ładu przestrzennego. Ład przestrzenny to formalnie „ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne”. Przykładowo zabudowa mieszkalna powinna być obok siebie, a zakłady przemysłowe w innej części miasta.

Inwestor musi złożyć wniosek w celu uzyskania WZetki. Wniosek składa się do wójta/burmistrza/prezydenta w miejscu, gdzie ma być wybudowana farma fotowoltaiczna. We wniosku o wydanie warunków zabudowy należy określić, m.in. granice i charakterystykę inwestycji. Do wniosku należy dołączyć, m.in. wcześniej uzyskaną tzw. decyzję środowiskową.

Po złożeniu wniosku rozpoczyna się postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania WZetki. Teoretycznie powinno ono trwać około miesiąca, ale w praktyce często jest to kilka miesięcy. Organ wydający WZetkę powinien przeanalizować zgodność wniosku z warunkami i zasadami zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy oraz stan faktyczny i prawny terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Decyzje wydaje się po uzgodnieniu z innymi organami, w tym ze starostą w zakresie ochrony gruntów rolnych. Uzgodnienia wydaje się w formie postanowienia, a niezadowolony inwestor może na nie złożyć zażalenie do samorządowego kolegium odwoławczego.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy może nastąpić tylko w przypadku łącznego spełnienia wymienionych w ustawie warunków, przykładowo uzbrojenie terenu musi być wystarczające dla zamierzenia budowlanego, możliwe jest tzw. odrolnienie gruntu i nie ma szczególnych przeciwskazań, np. związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Decyzja o warunkach zabudowy powinna określać, m.in.:

  1. rodzaj inwestycji,

2. warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy i

3. linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. Po otrzymaniu decyzji, inwestor może za pośrednictwem organu administracji przenieść otrzymane warunki zabudowy na inny podmiot.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter