Obowiązki przedsiębiorców związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Niektórzy przedsiębiorcy muszą spełniać wiele obowiązków prawnych związanych z wprowadzaniem sprzętu i gospodarowaniem zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (ZSEE ang. WEEE).

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Obowiązki wprowadzającego sprzęt zostały oparte na rozszerzonej odpowiedzialności producenta.  Ta grupa podmiotów jest ustawowo zobowiązana do wywiązywania się z licznych obowiązków, które dotyczą zarówno wprowadzania sprzętu do obrotu jak i zagospodarowaniem odpadów powstałych z tego sprzętu (zużytym sprzętem), w tym gdy wytwórcą pierwotnym odpadów jest użytkownik sprzętu.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dalej: „Ustawa”) określa, m.in. zasady zapobiegania negatywnym skutkom wytworzonego ZSEE oraz gospodarowania nim tak, by ograniczać zaistniałe już skutki czy minimalizować zużycie zasobów.

Przepisy ustawy dotyczą, m.in.:

 1. przedsiębiorców wprowadzających sprzęt,
 2. dystrybutorów, autoryzowanych przedstawicieli,
 3. producentów sprzętu,
 4. podmiotów zbierających ZSEE i
 5. organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Przykładowe obowiązki przedsiębiorców

Obowiązki przedsiębiorców są różne. Poniżej zostały one uproszczone i dostosowane do najpowszechniejszych form działalności gospodarczej.

Typowe obowiązki to np.:

 1. rejestracja w internetowej bazie danych zwanej jako BDO (zob. https://bdo.mos.gov.pl/) oraz zamieszczanie numeru rejestrowego BDO na fakturach i innych dokumentach związanych z wprowadzeniem sprzętu do obrotu,
 2. informowanie o zakazie umieszczania zużytego sprzętu z innymi odpadami,
 3. informowanie o systemie zbierania i zwrotu zużytego sprzętu oraz informowanie o roli gospodarstw domowych w zakresie ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu,
 4. oznakowanie sprzętu znakiem selektywnego zbierania,
 5. prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych,
 6. organizacja i finansowanie odbioru od zbierających zużyty sprzęt oraz przetwarzanie tego sprzętu,
 7. osiąganie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu oraz osiąganie poziomów odzysku,
 8. prowadzenie dodatkowej ewidencji zawierającej informacje o masie wprowadzonego do obrotu sprzętu,
 9. zawarcie umowy z prowadzącym zakład przetwarzania czy
 10. złożenie corocznego sprawozdania.

Istnieje też szereg obowiązków dla innych przedsiębiorców niż wprowadzających sprzęt.

Przedsiębiorcy mogą realizować powyższe obowiązki samodzielnie albo przez organizację odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizacja na podstawie zawartej umowy przejmuje obowiązek od przedsiębiorcy w zamian za wynagrodzenie.

Konsekwencje naruszenia przepisów

Na przedsiębiorcę, który narusza przepisy może zostać nałożona administracyjna kara pieniężna. Dodatkowo jest to naruszenie przepisów związanych z ochroną środowiska, które może mieć pośredni skutek. Przykładowo może ono wpłynąć na cenę spółki podczas jej sprzedaży czy na jej wizerunek.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter