Unia Europejska zaostrza przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów

W dniu 10 maja 2023 r. Parlament Europejski i Rada zatwierdziły zmiany w przepisach o bezpieczeństwie nieżywnościowych produktów konsumpcyjnych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku Unijnym.

Omawiana zmiana nastąpiła w drodze przyjęcia jeszcze nieopublikowanego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów, (dalej: „Rozporządzenie”).

Nowe przepisy zakładają, że:

  1. podmioty gospodarcze będą mogły wprowadzać do obrotu tylko produkty bezpieczne,
  2. wprowadzenie produktu do obrotu będzie mogło nastąpić wyłączenie przez podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, a
  3. dostawcy internetowych platform handlowych zostaną obciążeni obowiązkami w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów. 

Możliwość wprowadzania do obrotu wyłączenie produktów bezpiecznych

Rozporządzenie przewiduje, że podmioty gospodarcze będą mogły wprowadzać do obrotu tylko produkty bezpieczne. „Produkt” oznacza każdy przedmiot, połączony lub niepołączony z innymi przedmiotami, dostarczany lub udostępniany za wynagrodzeniem lub bez, w tym w ramach świadczenia usługi, który jest przeznaczony dla konsumentów lub którego konsumenci mogliby używać w dających się racjonalnie przewidzieć warunkach, nawet jeżeli nie jest dla nich przeznaczony. „Produkt bezpieczny” oznacza każdy produkt, który w zwykłych lub dających się racjonalnie przewidzieć warunkach używania, w tym w rzeczywistym czasie używania, nie stwarza jakiegokolwiek ryzyka lub jedynie minimalne ryzyko zgodne z jego używaniem, uważane za dopuszczalne i odpowiadające wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.

Nowe przepisy przewidują wielostopniową ocenę bezpieczeństwa produktu. Ocena ta będzie polegać na tym, że poza podstawową oceną takich cech produktu jak jego właściwości techniczne, skład czy sposób używania, przy ocenie bezpieczeństwa produktu będzie brane pod uwagę m.in. jego odziaływanie z innymi produktami, sposób prezentacji produktu oraz sam wygląd produktu jeżeli mógłby on skłonić konsumentów do używania produktu w sposób inny niż ten, dla którego został on zaprojektowany np. połknięcie kapsułki z detergentem.

Rozporządzenie przewiduje również instytucję domniemania zgodności z ogólnymi wymaganiami bezpieczeństwa, jeżeli jest zgodny z odpowiednimi normami technicznymi oraz szczegółowymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Obowiązek posiadania siedziby na terytorium Unii Europejskiej

Bezpośrednia sprzedaż realizowana przez podmioty gospodarcze mające miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Unią za pośrednictwem kanałów sprzedaży przez internet utrudnia organom nadzoru rynku pracę w zakresie zwalczania produktów niebezpiecznych w Unii. Z ww. powodu co do zasady przedsiębiorca będzie musiał mieć siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.

Nowe obowiązków dostawców internetowych platform handlowych

Rozporządzenie wprowadza definicję dostawcy internetowych platform handlowych, pod którą należy rozumieć dostawcę usługi pośrednictwa wykorzystującej interfejs online, który umożliwia konsumentom zawieranie z przedsiębiorcami umów zawieranych na odległość na sprzedaż produktów.

Rozporządzenie nakłada na dostawców szereg obowiązków, m.in.:

  1. obowiązek wyznaczenia specjalnych punktów kontaktowych umożliwiających bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami nadzoru rynku państw członkowskich na temat problemów związanych z bezpieczeństwem produktów,wprowadzenie wewnętrznych procedur dotyczących bezpieczeństwa produktów, tak aby bez zbędnej zwłoki spełnić odpowiednie wymagania niniejszego rozporządzenia czy
  2. obowiązek stosowania się do nakazów zobowiązującego dostawców internetowych platform handlowych, aby oferty produktu niebezpiecznego ze swojego interfejsu online, uniemożliwili dostęp do nich lub wyświetlali wyraźne ostrzeżenie.

Nasz komentarz

Do tej pory istniały przepisy UE dotyczące bezpieczeństwa produktów, ale nie były one zbyt rygorystyczne. UE zdecydowała się zaostrzyć przepisy dot. bezpieczeństwa produktów poprzez nałożenie nowych obowiązków na przedsiębiorców. Rozporządzenie będzie stosowane dopiero od 2025 r., ale przedsiębiorców, którzy nie przeprowadzili jeszcze nowej oceny bezpieczeństwa produktów zachęcamy do możliwie szybkiego kontaktu.

Autor: Tomasz Lasecki

Zachęcamy do kontaktu: tomasz.lasecki@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter