W dniu 8 grudnia 2022 r. instytucje unijne w tamach tzw. trilogów (nieformalnych negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą z udziałem Komisji) osiągnęły wstępne porozumienie polityczne co do brzmienia rozporządzenia UE w tej sprawie. Zaznaczamy, że jest to porozumienie wstępne, ponieważ teraz akt musi zostać jeszcze formalnie przyjęty przez obie instytucje.

Jako jeden z efektów tych prac można wskazać, że Unia zaproponowała m.in. nową definicję pojęcia „bateria”. Propozycja zmiany dotyczy rozszerzenia tego pojęcia.

Prócz tej zmiany, wersja projektu z dnia 8 grudnia 2022 r. zakłada wiele istotnych zmian w stosunku do projektu z roku 2020.  

  1. Dotychczasowa definicja

Obecnie obowiązuje Dyrektywa 2006/66, będąca podstawowym aktem prawnym określającym zharmonizowane zasady postępowania z bateriami, a jej głównym celem była poprawa wydajności ekologicznej baterii i akumulatorów oraz udoskonalenie działań wszystkich gospodarczych operatorów uczestniczących w cyklu życia baterii i akumulatorów.

Dotychczasowa definicja pojęcia baterii brzmiała następująco:

PL: „’bateria’ lub ‘akumulator’ oznacza każde źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie przetwarzanie energii chemicznej i składające się z jednego lub kilku pierwotnych ogniw baterii (nienadających się do powtórnego naładowania) lub składające się z jednego lub kilku wtórnych ogniw baterii (nadających się do powtórnego naładowania)”.

  • Projektowana definicja w projekcie z dnia 10 grudnia 2020 r.

W grudniu 2020 r. KE opublikowała wniosek legislacyjny, zgodnie z którym planowane jest m.in. ujednolicenie przepisów wprowadzając rozporządzenie w sprawie baterii i zużytych baterii. Od tego momentu trwają prace nad projektem.

W projekcie tym, definicja baterii miała brzmieć następująco:

ENG: „‘battery’ means any source of electrical energy generated by direct conversion of chemical energy and consisting of one or more non-rechargeable or rechargeable battery cells or of groups of tchem”

PL: „bateria” oznacza każde źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednie
przetwarzanie energii chemicznej i składające się z co najmniej jednego ogniwa
baterii nienadającej się do powtórnego naładowania, ogniwa baterii wielokrotnego
ładowania lub grup ogniw baterii”.

  • Projektowana definicja w projekcie z dnia 18 stycznia 2023 r.

Z kolei w projekcie z dnia 18 stycznia 2023 r. zaproponowano definicję baterii jako:

EN: „’battery’ means any device delivering electrical energy generated by direct conversion of
chemical energy, having internal or external storage, and consisting of one or more non-
rechargeable or rechargeable battery cells, modules or of packs of them, including a
battery that has been subject to preparing for re-use, preparing for repurpose or repurposing, or remanufacturing”

*tłumaczenie wykonano wewnętrznie na potrzeby artykułu

PL: „’bateria’ oznacza ” każde urządzenie dostarczające energię elektryczną wytwarzaną w drodze bezpośredniej konwersji energii chemicznej, posiadające wewnętrzne lub zewnętrzne magazynowanie i składające się z jednego lub większej liczby ogniw, modułów lub zestawów baterii jednorazowych lub wielokrotnego ładowania, w tym baterię, która została poddana do przygotowania do ponownego użycia, przygotowania do zmiany przeznaczenia lub ponownego wykorzystania lub regeneracji”*.

  • Możliwy skutek

Dokonane rozszerzenie definicji baterii wskazuje, że UE nie chce pozostawiać definicyjnych niedomówień. Zwiększając zakres definicji, możliwym jest, że coraz więcej produktów może być uznane za baterię.

Podjęta konieczna aktualizacja przepisów unijnych dotyczących gospodarowania bateriami oraz zużytymi bateriami ma na celu ochronę środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie niekorzystnym skutkom wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi lub ich ograniczanie, poprzez zmniejszanie wpływu wykorzystywania zasobów oraz poprzez poprawę efektywności wykorzystania zasobów. Takie środki mają kluczowe znaczenie dla przejścia na gospodarkę obiegową i neutralną pod względem klimatu oraz na środowisko wolne od toksyn, a także dla długoterminowej konkurencyjności i strategicznej niezależności Unii. Mogą one stworzyć istotne możliwości gospodarcze, zwiększając synergię między gospodarką obiegową a energią, klimatem, transportem, przemysłem i polityką badawczą, a także chronić środowisko i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

  • Podsumowanie

W dniu 8 grudnia 2022 r. instytucje unijne w tamach tzw. trilogów (nieformalnych negocjacji pomiędzy PE a Radą z udziałem Komisji) osiągnęły wstępne porozumienie polityczne co do brzmienia projektu rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii, uchylającego dyrektywę 2006/66/WE i zmieniającego rozporządzenie (UE) 2019/1020 w tej sprawie. Teraz musi ono zostać formalnie przyjęte przez Parlament i Radę w drodze głosowania, czego można spodziewać się w nadchodzących tygodniach. Przekazany do dalszych prac projekt rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii rozszerza m.in. definicję pojęcia bateria, ale też zawiera zupełnie nowe definicje. Póki co projekt ten dostępny jest jedynie w języku angielskim.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem projektu rozporządzenia w sprawie baterii przekazanego dnia 18 stycznia 2023 r. do dalszych prac: LINK

Autorka: Magda Biernat-Kopczyńska

Zachęcamy do kontaktu: magda.biernat@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter