Dnia 10 marca 2023 r. ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa z dnia 9 marca 2023 r.”) została przekazana do prac w Senacie.

 1. Dlaczego należało zmienić prawo?

W związku z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (Dz. Urz. UE L 155 z 12.06.2019, str. 1) (dalej: „dyrektywa 2019/904”), konieczna była i wciąż jest transpozycja przepisów tej dyrektywy do polskiego prawa.

Termin transpozycji upłynął 3 lipca 2021 r.

Polska ma prawie 2 letnie opóźnienie we wdrożeniu przepisów prawa unijnego.

W momencie uchwalenia projektu przez Sejm, projekt staje się ustawą, którą marszałek Sejmu przekazuje Senatowi. W tej chwili, Senat ma teraz ustawowo 30 dni na zajęcie stanowiska.

 • Wprowadzane zmiany powyższą ustawą

Powyższa ustawa wprowadza zmiany w następujących aktach prawnych:

 1. w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903),
 2. w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519),
 3. w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706),
 4. w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687),
 5. w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.10),
 6. w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127 i 2722 oraz z 2023 r. poz. 295),
 7. w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 160),
 8. w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 295),
 9. w ustawie z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549),
 10. w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.12), oraz
 11. w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236).
 • Przykładowe zmiany

Najwięcej zmian do wprowadzenia przewiduje się w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903).

 • Przykładowa zmiana dotyczy opłat. I tak, w ustawie  planuje się wprowadzenie obowiązku pobierania opłaty przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego, jednostki gastronomiczne lub pakujących i oferujących napoje lub żywność za pomocą urządzenia vendingowego od nabywającego produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez danego przedsiębiorcę w te opakowania.
 • Jak czytamy z uzasadnienia projektu, takie sformułowanie ma na celu doprecyzowanie, że opłata nie jest pobierana, w sytuacji gdy w jednostce są sprzedawane fabrycznie zapakowane produkty w opakowaniach, których dotyczy załącznik nr 6 do ustawy, jak np. opakowana porcja orzeszków czy jogurtu umieszczona w pudełku zwierającym tworzywa sztuczne. Opłata ta będzie pobierana od użytkownika końcowego.
 • Obowiązkiem pobrania opłaty objęto także przedsiębiorców pakujących i oferujących napoje lub żywność w produktach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami, przez urządzenia vendingowe, umieszczone również w miejscach innych niż jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne.
 • Ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne będą mieli obowiązek zapewnienia nabywcom dostępności w sprzedaży opakowań wielokrotnego użytku lub opakowań wytworzonych z materiałów innych niż tworzywa sztuczne. Obowiązek ten nie dotyczy urządzeń vendingowych. Obowiązek zapewnienia alternatywnych opakowań wejdzie w życie od dnia 1 stycznia 2024 r., co umożliwi dostosowanie się przedsiębiorców do nowych wymagań. Wprowadzenie opłaty stanowi transpozycję art. 4 dyrektywy 2019/904 w zakresie zmniejszenia ilościowego stosowania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy będących opakowaniami.
 • Opłata ta ma na celu zniechęcenie konsumentów do nabywania opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na rzecz opakowań i produktów z alternatywnych tworzyw lub opakowań i produktów wielokrotnego użytku, a w rezultacie osiągnięcie zmniejszenia ich stosowania. Opłata dotyczy produktów oferowanych zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów związanych z pobieraniem opłaty przez jednostki handlowe i gastronomiczne będzie sprawować Inspekcja Handlowa.
 • W ustawie ustalono również, że maksymalna stawka ww. opłaty może wynieść maksymalni 1 zł za jedną sztukę opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, natomiast rzeczywista stawka opłaty, która jest przeznaczona na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z tych produktów, będzie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów i ministrem właściwym do spraw gospodarki. Opłata będzie mogła stanowić całkowity koszt opakowania dla użytkownika końcowego albo zostanie doliczona do ceny ustalonej przez jednostkę handlową lub gastronomiczną. Wówczas cena będzie się składać z właściwej ceny opakowania jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz doliczonej do niego opłaty.
 • Czego dotyczy załącznik 6 do ustawy z dnia 9 marca 2023 r.?

Dla przypomnienia, w załączniku 6 do ustawy przedstawia się takie produkty jednorazowego użytku jak np. kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka czy też pojemniki na żywność, w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez i inne.

 • Uwagi końcowe

Jeżeli chcecie się Państwo zapoznać z treścią ustawy z dnia 9 marca 2023 r., która została przekazana do prac w Senacie, zachęcamy do skorzystania z zakładki „materiały” na stronie maruszkin.pl

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Magdą Biernat-Kopczyńską – magda.biernat@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter