Jakie są zasady transgranicznego przemieszczania odpadów w Unii Europejskiej oraz pomiędzy UE a krajami spoza niej?

 1. Terminologia i zakres zastosowania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)1013/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów określa procedury i systemy kontroli w zakresie przemieszczania odpadów, w zależności od pochodzenia, przeznaczenia i trasy przemieszczania odpadów, rodzaju przesyłanych odpadów oraz przewidzianego trybu postępowania z odpadami w miejscu przeznaczenia.

Rozporządzenie posługuje się specyficzną terminologią i zawiera definicje legalne wielu terminów:

 1. odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć, lub do których pozbycia został zobowiązany,
 2. unieszkodliwianie – oznacza jakikolwiek proces niebędący odzyskiem, nawet jeżeli wtórnym skutkiem takiego procesu jest odzysk substancji lub energii,
 3. odzysk – oznacza jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu, poprzez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym wypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub w szerszej gospodarce,
 4. transport – oznacza przewóz odpadów w transporcie drogowym, kolejowym, powietrznym, morskim lub wodnym śródlądowym.

Rozporządzenia ma zastosowanie do przemieszczania odpadów:

 1. pomiędzy państwami członkowskimi, na terytorium Wspólnoty lub z tranzytem przez państwa trzecie,
 2. przywożonych do Wspólnoty z państw trzecich,
 3. wywożonych ze Wspólnoty do państw trzecich,
 4. przewożonych w ramach tranzytu przez terytorium Wspólnoty, na trasie z oraz do państw trzecich.

Rozporządzenie ma zastosowanie do niemal wszystkich rodzajów odpadów, z wyjątkiem odpadów, które ze względu na szczególne cechy zostały wyodrębnione do osobnych regulacji, m.in.:

 1. przemieszczania odpadów radioaktywnych,
 2. przemieszczenia, produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 3. przemieszczania odpadów z Antarktydy do Wspólnoty.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku przemieszczania odpadów wyłącznie w granicach jednego państwa członkowskiego UE, np. z Warszawy do Krakowa, Rozporządzenie nie ma zastosowania. W takim przypadku Polska jest jedynie zobowiązana do stworzenia własnego systemu nadzoru i kontroli przemieszczania odpadów, przy czym krajowy system może być podobny do systemu stworzonego przez rozporządzenie.

2. Procedury kontrolne

Co do zasady Rozporządzenie ustanawia dwa rodzaje procedur kontrolnych, tj:

 1. procedurę ogólnych obowiązków w zakresie informowania,
 2. procedurę uprzedniego pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody.

Procedura ogólnych obowiązków informowania

Procedura ogólnych obowiązków informowania ma zastosowanie do przemieszczania odpadów uznawanych za bezpieczne, w celu dokonania ich odzysku. Rodzaje tych odpadów zostały wymienione w ramach tzw. ,,Zielonego wykazu’’, który stanowi załącznik nr. III do Rozporządzenia.

Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie omawianej procedury polegają głównie na konieczności załączenia do transportu odpadów odpowiednich dokumentów, o których mowa w załączniku nr VII Rozporządzenia, tj. dokumentów szczegółowo opisujących dokonywany transport oraz potwierdzających, że dokonywanie przemieszczenie nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska.

Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody

Procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i uzyskania zgody obejmuje:

 1. wszystkie rodzajów odpadów, jeżeli mają zostać poddane procesom unieszkodliwienia,
 2. odpady mające podlegać procesowi odzysku, których transport może stwarzać zagrożenie. Odpady te zostały wymienione, m.in. w tzw. ,,Bursztynowym wykazie’’, który stanowi załącznik nr IV do Rozporządzenia.

Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie omawianej procedury obejmują, m.in. konieczność:

 1. zgłoszenia właściwym organom państw członkowskim zamiaru dokonania transportu odpadów przez ich terytorium, które dokonywane jest za pomocą odpowiednich dokumentów transportowych opisanych w Rozporządzeniu i
 2. następczy obowiązek uzyskania zgody tych organów na dokonanie przemieszczenia.

3. Zwrot odpadów

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe zasady gwarantujące odesłanie transportowanych odpadów od kraju ich pochodzenia w przypadku, gdy odpady nie będą mogły zostać odebrane w docelowym miejscu, ze względu na naruszenie zasad transportu odpadów.

W celu zapoznania się z treścią Rozporządzenia oraz innymi materiałami, zachęcamy do skorzystania z zakładki „materiały” na stronie maruszkin.pl


Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter