Europejskie Standardy Raportowania w zakresie Zrównoważoności (ESRS) stanowią kluczowy element w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej w europejskim kontekście biznesowym. Ich celem jest zapewnienie przejrzystości działań przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na społeczeństwo, środowisko naturalne i gospodarkę.

Geneza i rozwój ESRS

Europejskie Standardy Raportowania Społecznego są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku, inwestorów oraz interesariuszy na standardy raportowania niefinansowego, które są jednolite, wiarygodne i porównywalne w skali międzynarodowej. Powstały w kontekście globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, ubóstwo, nierówności społeczne czy degradacja środowiska, które wymagają od przedsiębiorstw nie tylko przejrzystości, ale także aktywnego zaangażowania w poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań.

Cele ESRS

Głównym celem Europejskich Standardów Raportowania Społecznego jest ujednolicenie i podniesienie jakości raportowania niefinansowego przez przedsiębiorstwa.

ESRS mają na celu:

– Poprawę przejrzystości w zakresie działań społecznych, środowiskowych i gospodarczych firm.

– Umożliwienie interesariuszom, w tym inwestorom, dokładnej analizy ryzyka i możliwości związanych z zrównoważonym rozwojem.

– Promowanie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

– Wsparcie w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i porozumienia paryskiego w dziedzinie klimatu.

Główne założenia ESRS

Europejskie Standardy Raportowania Społecznego opierają się na kilku kluczowych zasadach:

Uniwersalność: ESRS są stosowane przez przedsiębiorstwa różnych sektorów i rozmiarów, zapewniając spójność i porównywalność danych.

Zrozumiałość i dostępność: Raporty opracowane według ESRS mają być zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców, w tym osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie.

Rzetelność: ESRS wymagają od przedsiębiorstw raportowania rzetelnych, sprawdzalnych danych, co zwiększa wiarygodność raportów.

Aktualność: Standardy te są na bieżąco aktualizowane, aby odpowiadać na zmieniające się wyzwania i oczekiwania społeczne.

W swoich raportach spółki będą ujawniać trzy poziomy wskaźników: niezależne od sektora, specyficzne dla sektora oraz specyficzne dla danego podmiotu. Kluczowymi elementami ESRS są więc:

1. Standardy przekrojowe

Standardy przekrojowe określają zasady ogólne raportowania, w tym cel raportu, zasady dotyczące jakości danych (takie jak rzetelność, porównywalność, aktualność) oraz metodologię raportowania. Stanowią one fundament dla wszystkich specyficznych standardów i są punktem wyjścia dla przedsiębiorstw, które chcą dostosować swoje raportowanie do wymogów ESRS.

2. Standardy sektorowe

Standardy sektorowe są dostosowane do specyfiki poszczególnych sektorów gospodarki. Uwzględniają one charakterystyczne dla danej branży kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG), które mogą mieć istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skupić się na najbardziej relewantnych aspektach swojej działalności.

3. Wymogi dotyczące raportowania tematycznego

Oprócz standardów ogólnych i sektorowych, ESRS zawierają również wymogi dotyczące raportowania na tematy szczegółowe, takie jak emisja gazów cieplarnianych, zrównoważone używanie zasobów, prawa pracownicze czy równość płci. Te tematyczne wytyczne pomagają przedsiębiorstwom w dokładniejszym adresowaniu konkretnych obszarów ich wpływu na społeczeństwo i środowisko.

Standardy przekrojowe i standardy tematyczne obejmują wszystkie sektory, co oznacza, że mają zastosowanie do wszystkich jednostek, niezależnie od sektora lub sektorów, w których jednostka prowadzi działalność.

Co możemy zyskać dzięki ESRS?

Europejskie Standardy Raportowania Społecznego (ESRS) stanowią istotny kamień milowy w dążeniu do zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej na poziomie europejskim. Ustanowione w odpowiedzi na globalne wyzwania takie jak zmiana klimatu czy nierówności społeczne, mają na celu ujednolicenie oraz podniesienie jakości raportowania niefinansowego. Dzięki promowaniu przejrzystości działań przedsiębiorstw w obszarach społecznych, środowiskowych i gospodarczych, ESRS wspierają interesariuszy, w tym inwestorów, w dokonywaniu świadomych decyzji. Standardy te opierają się na zasadach uniwersalności, zrozumiałości, rzetelności oraz aktualności, uwzględniając przy tym różnorodność sektorową i specyfikę działalności firm. Poprzez skoncentrowanie na standardach przekrojowych, sektorowych oraz tematycznych, ESRS umożliwiają przedsiębiorstwom skuteczne adresowanie najważniejszych aspektów ich wpływu na zrównoważony rozwój, wspierając jednocześnie realizację globalnych celów, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Autor: Franciszek Nowak

Franciszek Nowak

Zachęcamy do kontaktu: franciszek.nowak@maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter