W obszarze zainteresowania Unii Europejskiej mieści się również temat dotyczący jakości wody w kąpieliskach. Zrównoważone wykorzystanie jak z ochroną zasobów wodnych to m.in. zadanie dotyczące ochrony kąpielisk. Przepisy regulujące kąpieliska uregulowane są w dyrektywie 2006/7/WE dotyczącej zarządzaniem jakości wody w kąpieliskach.

 1. Terminologia, cel i zakres stosowania

Dyrektywa wprowadza wiele obowiązków, które mają zapewnić:

 • monitoring jakości wód w kąpieliskach,
 • wprowadzenie ulepszonych środków zarządzania,
 • dostęp społeczeństwu do informacji.

Podsumowując, jej celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska oraz ochrona zdrowia ludzkiego, które stanowi uzupełnienie do przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Jeżeli chodzi o zakres stosowania, to przepisy omawianej dyrektywy stosuje się do każdego elementu wód powierzchniowych, gdzie duża liczba osób może korzystać z kąpieli i gdzie brak zakazu kąpieli.

Należy zaznaczyć, że dyrektywa ta nie ma zastosowania do wymienionych w jej treści obiektów, tj. m.in. basenów pływackich czy zbiorników leczniczych. Zgodnie z powyższym, treść omawianej dyrektywy ma zastosowanie do miejsc takich jak, np. jezioro, rzeka czy miejskie kąpielisko.

 • Kluczowe zagadnienia

Dyrektywa nakłada na kraje członkowskie różne obowiązki. Może je opisać jako obowiązki w zakresie:

 • kontroli wody w kąpieliskach

Każdy kraj członkowski jest zobowiązany do corocznego wyznaczenia wszystkich kąpielisk oraz określenia długości sezonu kąpielowego, jakie przewiduje na swoim terytorium. Należy również ustanowić punkt kontroli w odpowiednim miejscu oraz należy pobierać próbki wody. Wyniki kontroli należy przekazywać do KE.

 • określenie jakości wody w kąpieliskach

Należy przeprowadzić ocenę jakości wody na podstawie danych mikrobiologicznych, która to służy do zakwalifikowania wody w kąpielisku jako: „niedostateczna”, „dostateczna”, „dobra”, „doskonała”. Państwa członkowskie, zobowiązuje się do  zagwarantowania, że wszystkie wody w kąpieliskach osiągną status co najmniej „dostateczny” oraz, że podejmą praktyczne i proporcjonalne środki, by zwiększyć liczbę kąpielisk, w których wodę będzie można zakwalifikować jako „doskonałą” lub „dobrą”.

 • stworzenie profilu wody w kąpielisku

Dla każdej z wód w kąpieliskach należy stworzyć profil wody, który może obejmować pojedyncze kąpielisko lub większą liczbę sąsiadujących kąpielisk. Ustala się ja oceniając m.in.: cechy fizyczne i hydrologiczne wody w kąpielisku oraz innych wód powierzchniowych znajdujących się w zlewni danej wody w kąpielisku, obecność zanieczyszczeń wraz ze źródłami ich pochodzenia, czy oceniając środki zarządzania.

 • środki wyjątkowe

Kraje UE są zobowiązane do przyjęcia nadzwyczajnych środków, jeśli wystąpi niespodziewana sytuacja, która będzie wywierać niekorzystny wpływ na jakość wody oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia kapiących. Przykładem może być ryzyko występowania i namnażania się glonów. Prócz odpowiednich kontroli, właściwe organy muszą również m.in.: podjąć środki zarządzania i bezzwłocznie poinformować o przypadku rozmnażania się cyjanobakterii (lub „sinic”) czy przeprowadzić ocenę ryzyka dla zdrowia w przypadku rozmnażania się makroalg lub fitoplanktonu morskiego. Państwa członkowskie powinny podejmować szybkie i odpowiednie środki zarządzania, np. wprowadzić czasowy zakaz kąpieli, a w sytuacji stwierdzenia rozmnożenia się sinic istnieje obowiązek podania takiej informacji do publicznej wiadomości.

 •  informowanie ludności

Dyrektywa zapewnienia społeczeństwu udział w kontrolach kąpielisk, w tym również do zapewnienia ludności dostępu do omawianych wyżej informacji. Obywatele zatem mają prawo zgłaszać swoje propozycje, uwagi lub skargi. Odnosi się to do tworzenia, przeglądu i aktualizacji wykazów jakości wody. Co więcej, w trakcie sezonu kąpielowego, kraje UE gwarantują, że odpowiednie informacje są upowszechnianie w aktywny sposób i są łatwo dostępne.

 • Uwagi końcowe

W celu zapoznania się z treścią dyrektywy oraz innymi materiałami, zachęcamy do skorzystania z zakładki „materiały” na stronie www.maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter