Decyzje środowiskowe i OOŚ, czyli ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Uproszczając, tzw. Ustawa OOŚ wprowadza obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej i reguluje inne kwestie związane z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska.

Ustawa OOŚ reguluje, m.in.:

 1. zasady udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie,
 2. obowiązek uzyskania tzw. decyzji środowiskowej i
 3. zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.  
 • Zasady udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie

Każdy ma prawo zażądać od organu administracji publicznej aby udostępniono mu informacje o środowisku i jego ochronie. Administracja ma obowiązek udzielenia interesantom niezbędnej pomocy oraz wskazówek w wyszukiwaniu odpowiednich danych w tym zakresie. Informacja powinna być udostępniona jak najszybciej, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Dodatkowo wiele informacji musi być publikowanych w tzw. BIPie, czyli Biuletynie Informacji Publicznej.

 • Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej

Ochrona środowiska przed zagrożeniami polega, m.in. na obowiązku uzyskania tzw. decyzji środowiskowej przed realizacją niektórych przedsięwzięć. „Przedsięwzięcie” to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin. Przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Sztuczne dzielenie planowanej inwestycji na mniejsze w celu uniknięcia tej kwalifikacji narusza przepisy.

Decyzje środowiskową muszą uzyskać wyliczone w rozporządzeniu ministra przedsięwzięcia, np. większość odnawialnych źródeł energii (OZE). Powyższe projekty dzieli się na dwie grupy, tj.:

 1. wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (tzw. OOŚ) czyli weryfikację raportu, zyskanie opinii i uzgodnień i zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu i
 2. niewymagające ww., gdzie wystarczający jest tzw. KIP czyli karta informacyjna przedsięwzięcia.
 • Zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska

Społeczeństwo może chronić środowisko przede wszystkim biorąc udział w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestora. Może to polegać na składaniu wniosków, dokumentów i innych pism do organu administracyjnego prowadzącego postępowanie, np. burmistrza.

Ustawa OOŚ przewiduje również znaczące uprawnienie dla istniejących co najmniej rok organizacji ekologicznych. Powołując się na swoje cele statutowe, mogą one:

 1. uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym,
 2. wnosić odwołania od decyzji i
 3. składać skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 • Konsekwencje naruszenia przepisów

Główną sankcją za brak uzyskania wymaganej decyzji środowiskowej jest brak możliwości uzyskania następnych decyzji w ramach procesu inwestycyjnego, np. tzw. WZetki czy pozwolenia na budowę.

Dodatkowo inwestor, których realizuje przedsięwzięcie i narusza niektóre postanowienia decyzji środowiskowych może zostać ukaranych administracyjną karą pieniężną w wysokości od 5 tysięcy do miliona złotych.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • pspa
 • cpc
 • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter