Dnia 31 stycznia 2022 r. na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacji Ministerstwo Klimatu i Środowiska udostępniło zapowiadany projekt dotyczący systemu kaucyjnego- Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UC98).

Projekt przekazano do konsultacji publicznych i opiniowania w terminie 30 dni od dnia jego udostępnienia.

To kolejny projekt Ustawodawcy po GOZ, SUP i ROP z zakresu ochrony środowiska.

Co będzie objęte nowelizacją?

Jak wynika z projektu, systemem kaucyjnym mają zostać objęte butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku o pojemności do 3l oraz opakowania szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l. Póki co, w projekcie brak zapisów dotyczących puszek czy opakowań szklanych jednorazowych.

Wprowadzający napoje w opakowaniach mają być reprezentowani przez jeden podmiot, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie systemem, zwany dalej „podmiotem reprezentującym”. Wybór tego podmiotu będzie należeć do wprowadzających napoje w opakowaniach, którzy będą tworzyć ten system. System kaucyjny będzie mógł zostać uruchomiony po uzyskaniu zezwolenia na jego funkcjonowanie wydanego przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji. Zezwolenie ma zawierać informacje takie jak:

 1. wysokość kaucji w odniesieniu dla poszczególnych rodzajów opakowań,
 2. zasady pobierania i zwracania kaucji konsumentom,
 3. zasady odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych z jednostek handlowych i innych punktów objętych systemem kaucyjnym oraz przekazywania opakowań do ponownego użycia lub odpadów opakowaniowych do przetworzenia,
 4. sposób finansowania systemu kaucyjnego,
 5. zasady przystępowania wprowadzających napoje w opakowaniach do systemu kaucyjnego,
 6. zasady rozliczania odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu pomiędzy wprowadzającymi napoje w opakowaniach biorącymi udział w systemie kaucyjnym,
 7. system identyfikacji liczby rotacji, jaką w danym roku odbywa opakowanie wielokrotnego użytku, pozwalający na określenie uzyskanego poziomu selektywnego zbierania, który jest określony w poz. 2 załącznika nr 1a do projektu ustawy,
 8. termin uruchomienia systemu kaucyjnego,
 9. termin obowiązywania zezwolenia.

Obowiązki wynikające z systemu kaucyjnego

Powyższe zezwolenie na prowadzenie systemu kaucyjnego wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10 lat. W przypadku, gdy ustanowi się podmiot reprezentujący, wówczas podmiot ten jest zobowiązany do utworzenia systemu kaucyjnego w terminie 24 miesięcy od dnia jego ustanowienia.

Projektowane przepisy pozostawiają dużą swobodę przedsiębiorcom w tworzeniu systemu kaucyjnego nie narzucając im przy tym zasad dotyczących przepływów finansowych czy wysokości kaucji.

Projekt ustawy przewiduje, że przedsiębiorca, który prowadzi jednostkę handlu detalicznego
o powierzchni handlowej powyżej 100 m2, w której oferowane są produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, obowiązkowo uczestniczy w systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania i zwracania kaucji oraz odbierania pustych opakowań i odpadów opakowaniowych. Natomiast przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni handlowej do 100 m2, w której oferowane są produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, uczestniczy w systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania kaucji.

Systemowy charakter systemu kaucyjnego

System kaucyjny, zgodnie z projektem:

 1. ma obejmować terytorium całego kraju,
 2. ma zapewnić powszechny i równy dostęp dla: konsumentów, wprowadzających napoje w opakowaniach oraz jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz wszelkich innych punktów odbierających opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym, bez względu na ich powierzchnię,
 3. nie wymaga okazywania dowodu zakupu napoju w opakowaniu celem zwrotu konsumentom pobranej przy zakupie kaucji.

W związku z powyższym, Ustawodawca zaproponował w projekcie również docelowe poziomy selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych dwóch wcześniej wspomnianych rodzajów opakowań.

 1. Nie dotyczy:

1) szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka wykonane są z tworzyw sztucznych,

2) butelek na napoje przeznaczonych i wykorzystywanych do mającej płynną postać żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, zgodnie z definicją w art. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 609/2013. Ustawodawca przewiduje również, że wprowadzający napoje w opakowaniach obowiązkowo mają umieszczać na opakowaniach oznakowanie, które wskazuje na objęcie opakowania systemem kaucyjnym oraz wskazuje na wysokość kaucji. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe, kontrastować z tłem opakowania oraz znajdować się na etykiecie.

gdzie:

XX,YY – oznacza kwotę kaucji, w której XX oznacza złotówki, a YY grosze.

Ustawodawca przewiduje, że projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z przepisami ustawy, znajdują się one na stronie maruszkin.pl w zakładce „materiały

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
 • cpc
 • pipc
 • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter