Czy oznakowania na opakowaniach są obowiązkowe?

Oznakowania na opakowaniach mają być wskazówką co dalej zrobić z opakowaniem, tzn. jak prawidłowo przygotować je do wyrzucenia czy do którego pojemnika należy je wyrzucić. W dalszej perspektywie, stosowanie oznakowań na opakowaniach pozwala uzyskać lepszą jakość strumienia odpadów trafiających na sortownię. Stosowanie prawidłowych oznakowań i znajomość procesów recyklingu danego materiału pozwala w coraz większym stopniu wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu i przechodzić na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Mówiąc o oznakowaniach, należy pamiętać, że jest ich kilka rodzajów (wynikające z prawa czy np. znaki towarowe) i w zależności od rodzaju są wobec nich stawiane inne wymagania. W niniejszym artykule omówione zostaną warunki stosowania oznakowania wskazujące na materiał, możliwość ponownego użycia opakowania i oznakowanie wskazujące na przydatność opakowania do recyklingu,
na podstawie polskiej ustawy opakowaniowej.

Jakie są zasady stosowania oznakowania?

Ustawą, która wskazuje generalne zasady stosowania powyższych oznakowań jest ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 z późn. zm.), dalej: „ustawa opakowaniowa”.

W ustawie opakowaniowej art. 15 wskazuje, że przedsiębiorca wprowadzający produkty
w opakowaniach, wytwarzający opakowania, importujący opakowania oraz dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań może umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na:

A. rodzaj materiałów, z których opakowania zostały wykonane:

  1. tworzywa sztuczne,
  2. papier i tektura,
  3. aluminium,
  4. drewno, w tym korek,
  5. bawełna i juta,
  6. szkło,
  7. wielomateriałowe,

B. możliwość wielokrotnego użycia opakowania w przypadku opakowań wielokrotnego użytku,

C. przydatność opakowania do recyklingu w przypadku opakowań przydatnych do recyklingu.

Powyższe wzory graficzne oznakowań znajdują się w wydanym na podstawie artykułu 15 ust. 4 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. poz. 1298).

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się umieścić oznakowanie na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, powinien zrobić to w taki sposób, by nie stanowiło to przeszkody dla recyklingu odpadów opakowaniowych. W przypadku, gdy rozmiary opakowania na to nie pozwalają – należy dołączyć do opakowania ulotkę informacyjną w powyższym zakresie.

Oznakowanie powinno być: wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe również po otwarciu opakowania.

Zaznacza się, że w kwestii znaków towarowych (np. Zielony Punkt, OK Compost czy FSC) ich umieszczenie na opakowaniu jest kwestią indywidulanie ustalaną z właścicielem produktu
i ewentualnym licencjodawcą znaku. Za niestosowanie się do powyższego, grożą sankcje.

Jaka jest planowana zmiana ustawy opakowaniowej?

Ustawodawca pracuje nad zmianami ustawy opakowaniowej, tzn. obecnie prowadzone są prace nad projektem z dnia 2 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC81).

Wskazane poniżej proponowane zmiany nie mogą na chwilę obecną stanowić jakiejkolwiek podstawy.

W treści projektu odnaleźć można zapis, zgodnie, z którym: „1a. Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek umieszczać na opakowaniach oznakowania wskazujące na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).
1b. Oznakowanie, o którym mowa w ust. 1a, musi zostać dostosowane tak, aby mogły korzystać z niego osoby niedowidzące i niewidome.”.


Link projektu ustawy: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349805/katalog/12808311#12808311

Zaznacza się, że na etapie projektu, przepisy mogą ulec zmianie.

Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z innymi artykułami publikowanymi przez nas, znajdują się one na stronie www.maruszkin.pl

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • pspa
  • cpc
  • pipc

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter