Maruszkin ESG Consulting Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego. Oferujemy współpracę razem z kancelarią adwokacką dr Radosław Maruszkin, tj. jednoczesne doradztwo techniczne i prawne. Współpracujemy również z zewnętrznymi podwykonawcami.

Poniżej przedstawiamy przykładowe obszary doradztwa technicznego.

Operat wodnoprawny

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego zazwyczaj trzeba dołączyć operat wodnoprawny.

Operat sporządza się pisemnie w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików typu rastrowego (PDF) lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych.

Część opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne, powinna zawierać wymienione w Prawie wodnym elementy, np. charakterystykę wód, ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza czy określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych.

Świadczymy usługi w zakresie wykonania operatu wodnoprawnego.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Do wniosku o wydanie tzw. decyzji środowiskowej należy załączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia albo raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia (tzw. KIP) powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu umożliwiające stwierdzenie czy istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

KIP powinien zawierać wymienione w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko elementy, np. o rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko czy obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Świadczymy usługi w zakresie wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Audyt środowiskowy (due diligence)

Czasami przedsiębiorcy chcą dobrowolnie przeprowadzić audyt środowiskowy (due diligence) przedsiębiorstwa, np. w ramach planowanej transakcji zakupu spółki.

Audyty przeprowadza się w różny sposób, zazwyczaj w podziale na I, I i III fazę. Przykładowo w ramach audytu odbywa się wizyta w zakładzie, rozpoznanie terenu, analiza emitorów zanieczyszczeń, analiza zagrożeń, np. powodzią i odwierty w celu pobraniu próbek gleb.

Świadczymy usługi w zakresie wykonania technicznego audytu środowiska.

Inne usługi

Świadczymy również inne mniej powszechne usługi. Można je podzielić na dwie kategorie. Po pierwsze obowiązki związane z uzyskiwaniem decyzji wymagających dołączenia dokumentów technicznych. Przykładowo w celu uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie odpadów czy pozwolenia na wytwarzanie odpadów czasami konieczne jest wykonanie operatu przeciwpożarowego. Po drugie budujemy kompetencje w zakresie obsługi satelit. Przykładowo satelity mogą być użyte do analizy emisji gazów cieplarnianych z danego obszaru.

Cotygodniowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze w branży ochrony środowiska informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

Jesteśmy partnerem:
  • cpc
  • pipc
  • pspa

Kontrast

Rozmiar tekstu

facebook linkedin twitter mail contrast letter