Jesteś tu nowy? Zacznij tutaj

Ochrona środowiska

artykuły z tej kategorii dotyczą, m.in. ochrony powietrza, wód czy przyrody. Poruszane tematy będą dotyczyły, m.in. decyzji środowiskowych, pozwoleń i opłat środowiskowych.

Jak chroni się kąpieliska?

Autor:    /    Ochrona środowiska

W obszarze zainteresowania Unii Europejskiej mieści się również temat dotyczący jakości wody w kąpieliskach. Zrównoważone wykorzystanie jak z ochroną zasobów wodnych to m.in. zadanie dotyczące ochrony kąpielisk. Przepisy regulujące kąpieliska uregulowane są w dyrektywie 2006/7/WE dotyczącej zarządzaniem jakości wody w kąpieliskach.


Czy oznakowania na opakowaniach są obowiązkowe?

Autor:    /    Ochrona środowiska

Oznakowania, które umieszcza się na opakowaniu mają być wskazówką co dalej zrobić z opakowaniem, tzn. jak prawidłowo przygotować je do wyrzucenia czy do którego pojemnika należy je wyrzucić.
W dalszej perspektywie, stosowanie oznakowań na opakowaniach pozwala uzyskać lepszą jakość strumienia odpadów trafiających na sortownie. Stosowanie prawidłowych oznakowań i znajomość procesów recyklingu danego materiału pozwala w coraz większym stopniu wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu i przechodzić na gospodarkę o obiegu zamkniętym.


W jaki sposób Unia Europejska próbuje ograniczać zanieczyszczenie dźwiękowe czyli tzw. hałas?

Prawo Unii Europejskiej rozpoznaje problem dla środowiska oraz społeczeństwa jakim jest zanieczyszczenie dźwiękiem. Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. stara się stworzyć podstawę dla jednolitego uregulowania na terenie UE tego zagadnienia poprzez ustanowienie norm mierzenia hałasu.


Ochrona środowiska poprzez prawo karne

Wysoki poziom ochrony w dziedzinie środowiska naturalnego stanowi ważny punkt polityki unijnej. Wzrost przestępstw przeciwko środowisku oraz dotychczasowe niewystarczające środki przeciwdziałania tym zjawiskom wzbudza zaniepokojenie państw członkowskich. Aby temu przeciwdziałać, UE przyjęła dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne.


Jak próbuje się ograniczać się wpływ zanieczyszczeń na środowisko, jakie powoduje plastik?

Autor:    /    Ochrona środowiska

Dnia 2 marca 2022 r. w Nairobi podczas 5-tej sesji Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA-5.2) podpisano porozumienie, którego zapisy są próbą rozwiązania problemu zanieczyszczeń, jakie są spowodowane przez obecny plastik. Treścią rezolucji postanowiono objąć cały cykl życia plastiku, tj. od produkcji po jego utylizację.


W jaki sposób chroni się ekosystem przed gatunkami inwazyjnymi?

Zagadnienie ochrony ekosystemu przed gatunkami inwazyjnymi zostało uregulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Ustanawia ona zasady zapobiegania niepożądanemu oddziaływaniu inwazyjnych gatunków obcych na różnorodność biologiczną, jak i łagodzenie i ograniczanie tego oddziaływania.


Jakie są wymogi dla składowania odpadów?

Autor:    /    Ochrona środowiska

Wymogi dla składowania odpadów określone są w dyrektywie Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów i innych aktach prawnych. Poniżej omawiamy najważniejsze kwestie. Cel Dyrektywy i terminologia Unia europejska zmierza do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, co oznacza system gospodarczy, w którym możliwie jak najdłużej utrzymuje się wartości produktów, […]


Oczyszczanie ścieków komunalnych

Autor:    /    Ochrona środowiska

Zanieczyszczenia wód spowodowane niewystarczającym oczyszczaniem ścieków na terenie jednego państwa może wpływać na jakość wód innego państwa. Aby przeciwdziałać ww. zjawisku, Unia Europejska („UE”) wprowadza zasady i przepisy, które regulują kwestie oczyszczania ścieków. Jednym z najważniejszych aktów prawnych w ww. obszarze jest dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG). […]


Zamknij

Firmowy newsletter

O wszystkim, co najistotniejsze dla obecnych i przyszłych Klientów, informujemy na bieżąco w biuletynie Kancelarii Maruszkin.

facebook linkedin twitter mail